Từ trước đến nay, một khi đã đồng ý trả lời báo chí thì Hồ Ngọc Hà luôn…